Wolkom op de side fan de Fryske Rie!

De Fryske Rie is in ûnôfhinklike stifting. Hja is bliid mei de stipe fan de Provinsje Fryslân foar har aktiviteiten!
Ek ûnderskate fûnsen stypje gauris guon aktiviteiten, wêrfoar ek ús tank!