Learkrêftemoeting 2007

 

    

 

 

LEARKRÊFTEMOETING / LEHRERTREFFEN

OKTOBER 2007

De learkrêftemoeting yn ús (Westerlauwersk) Fryslân, organisearre troch in wurkgroep út de Fryske Rie en it Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, is annulearre. It hie wêze silt fan 24 oant 27 oktober 2007 mar der wiene te min oanmeldings.

 

Das Interfrisische Lehrertreffen unter Auspizien des Fryske Rie in Zusammenarbeit mit dem pedagogysk Wurkferbân der Fryske Akademy (24. bis 27. Oktober 2007) ist wegen zu geringer Anmeldezahlen abgesagt.

Vergelijkbare berichten