Ynterfryske Bestjoerdersmoeting 2008

Programma Ynterfryske bestjoerdersmoeting
15-18 maaie 2008


Nordseeakademie, Leck, Noard-Fryslân. 

Tema: ‘Landschaft Südtondern – neueste kommunalpolitische Veränderungen’ 

 

Tongersdei 15 maaie

 

Moarns

ôfreizgjen, neiere ynformaasje folget

Middeis oant 17.00 oere

oankomst dielnimmers út Noard-, East- en West-Fryslân yn de Nordseeakademie yn Leck oan de Flensburger Str. 18, tel. +49 4662 87050

17.00

Wolkom troch Kreispräsident Wree

19.00

Jûnsiten yn de Nordseeakademie

 

 

Freed 16 maaie

 

 

9.00 oere

Besite oan it Noldemuseum, ynklusyf presintaasje ‘Noldes Landschaft’ mei aspekten fan it herstel fan in agrarysk kultuerlânskip

Likernôch 12.00 oere

Untfangst yn it nije amtsgebou fan de regio Südtondern, troch Amtsvorsteher Hauke Christiansen. Ynformaasje oer behearsstruktuerfernijings. Ynlieding oer de VR-Bank troch dhr Sievers. Ienfâldich middeisiten

Middeis

Nei eigen ynsjoch te besteegjen.Suggestje: besite oan it Friesenmuseum yn Niebüll

18.30 oere
19.30 oere 

Mienskiplik jûnsiten yn 'e Nordseeakademie
Lêzing en oanslutend diskusje: De Friezen en Noardfryslân – Is it Fryske in saak fan polityk belang? 
(Thede Boysen, foarsitter fan de Verein Nordfriesisches Institut e.V.)
 

 

 

Sneon 17 maaie

 

9.00 oere krekt!

Besite oan de Hallig (eilantsje) Gröde fan Schlütsiel ôf

12.30

Werom fan Schlütsiel, lunsj

Middeis

Besite oan de Deenske provinsjestêd Tondern en yn it Gemeentehûs fan Tondern: petear mei de Deenske gemeentepolityk oer de gemeentelike herfoarmings yn Denemarken. In jildige ID-kaart of paspoart is perfoarst nedich!

20.00

Bûnte muzikale jûn yn de Aula fan de Nordseeakademie

 

 

Snein 18 maaie

 

10.00

Ofreis út Leck wei

(ein fan de) middei

Werom yn Ljouwert

 

Programmawizigings ûnder foarbehâld.
Jildich paspoart of identiteitskaart meinimme.

Opjaan by Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP  ITENS
e-post (nij: in punt der tusken!): douwe.willemsma@hetnet.nl 

Vergelijkbare berichten