Moeting jonge agrariërs 2008

 

Programma 1e moeting jonge agrariërs 9-12 april 2008

       

Woansdei

9 april

5.45 oere

Oanwêzich by AOC, Ljouwert

   

6.00

Bus reizget ôf

   

14.00 – 15.00

Besite oan boer Gerrit van der Meer, Agerskov, Denemarken en

   

oankomst

dêr rûnlieding(s) en waarm iten

   

18.30

Bus reizget ôf

   

20.00

Oankomst yn de aula fan de Lânbouskoalle (Landwirtschaftsschule) yn

     

Bredstedt.

   

Wolkom en presintaasje fan ‘e regio Noardfryslân en Schleswig-Holstein,

     

de noardlikste fan de 16 dielsteaten (Bundesländer) fan Dútslân.

   

Ferdieling gastgesinnen.

       

Tongersdei

10 april

08.00 oere

Bus giet by Lânbouskoalle yn Bredstedt wei nei Jübek

   

09.00-11.00

Besite oan in geitebedriuw yn Jübek

   

11.30-14.00

Besite oan tsiisfabryk yn Nordhackstedt (www.nordmilch.de)

     

It fabryk yn Nordhacksted makket as iennichste ûnderdiel fan it Bremer

     

NORDMILCH-konsern yn ‘e natuer ripe tsizen. Op moderne wize wurde

     

de tsizen snien yn parten fan 300 en 500 gram. Dêr ek middeisiten.

     

Besite oan lyts/middelgrut molkfeebedriuw fan Marten Petersen yn

     

Riesbriek.

   

14.30-15.30

Besite oan Amsinck-Haus foar de Hamburger Hallig oer. In Hallig is in lyts

   

16.00-17.00

terpe-eilantsje (ûnderdiel fan it Nasjonaal Waadseepark).

     

Sjoch foar mear ynformaasje op www.amsinck-haus.de

     

Drekt ûnder oan ‘e dyk foar de Hamburger Hallig leit in bysûnder

     

ynformaasje en servicegebou: Amsinckhaus.

     

Der is in park by, dêr’t in soad mooglik is, û.o. fytseferier, mar der is ek in

     

útstalling foar jong en âld, dêr’t in soad ûnderfinings mei opdien wurde kinne.

     

Yn hannen fan lokale jongerein

   

Jûnsprogramma

 
     

Bus giet by Lânbouskoalle yn Bredstedt wei nei Klixbüll

Freed

11 april

08.00 oere

Besite oan it molkfeebedriuw fan Andreas Andresen yn Klixbüll,

   

9.00-11.00

kin oant 500 kij ha.

     

Besite oan akkerboubedriuw Hinrich Matthiesen yn Risum-Lindholm.

   

11.30-12.30

Besite oan Klaus en Markus Schmidt yn Klintum: molkfeebedriuw en

   

13.00-15.00

molkeferwurkjende buorkerij (“Meierei”), ek konsumpsjejirpels.

     

Dêr ek lunsj.

     

Besite oan it sinne-enerzjybedriuw fan Ove Petersen yn Cecilienkoog.

   

15.30-16.30

Yn hannen fan lokale jongerein

   

Jûnsprogramma

 
       

Sneon

12 april

moarns

Ofreizgjen nei Ljouwert.

   

(ein fan ‘e) middei

Werom.

Vergelijkbare berichten