Ridder Sjoerd

Ridder Sjoerd

It docht it bestjoer fan de Fryske Rie tige deugd dat ien fan ús leden, de hear Sjoerd van der Schaar fan Mullum beneamd is ta ridder yn de Orde fan Oranje Nassau. Wy winskje him, mei út namme fan al dy boeren wêr’t er al hiel wat jierren de moetings mei Noard- en East Friezen foar organisearret, LOK!
Dit is de nije ridder, hjir noch sûnder lintsje:

 

Vergelijkbare berichten