Gemeentepolityk en -struktuer yn it grinsgebiet Súdtondern (Noard-Fryslân)

De Ynterfryske bestjoerdersmoeting hat yn maaije 2008 yn Leck (Noard Fryslân) west. It nijsgjirrige ferslach fan drs. Jetze Dijkstra fan hoe't men dêr yn it Fryske grinsgebiet fan Dútslân en Denemarken omgiet mei gemeentlike (wer)yndieling stiet yn de rubryk Wat west hat, krekt as in dichterlike utering fan tank foar de moeting, makke troch drs. Douwe Willemsma.

Vergelijkbare berichten