Frouljusmoeting Noard-Fryslân 2008

 

Programma frouljusmoeting Noard-Fryslân
4 – 6 septimber 2008

Tongersdei 4 septimber
15.00 oere        ûntfangst mei kofje en gebak, wolkom fan de gasten troch
dhr. Dieter Harrsen, út namme fan de distriktsried (Landrat) fan de krite Noard-Fryslân en
boargemaster Johannes Volquardsen, Reuβenköge
Lokaasje:          Lânbouskoalle BREDSTEDT

Folge troch in rûnlieding troch it nije kantoar fan it bestjoer fan ‘’Mittleres Nordfriesland”, de eardere húshâldskoalle. Tema:  fan earder nei no.

Dêrnei nei de gastgesinnen.

Freed 5 septimber
10.00 oere        Rûnlieding troch Husum. Sammelje yn de bûtenhaven (adres: Kleikuhle).
It tema fan ‘e rûnlieding is “Auf Theodor Storms Spuren Husum erleben”.
Theodor Storm (Husum, 14 septimber 1817Hademarschen, 4 july 1888) wie in Dútske skriuwer út it realisme. Hy skreau 58 novellen en in oantal bekende gedichten.

Underweis besjen fan it Stormhûs, de burcht ‘De Tine’.

12.30                Mienskiplik middeisiten yn it kafee fan ‘e burcht.

14.00                Farre troch de grêften fan Friedrichstadt
Friedrichstadt (Deensk: Frederiksstad; Frysk: Fräärstää; Nederlânsk: Frederikstad aan de Eider) is in gemeente yn ‘e Dútske dielsteat  Sleeswijk-Holstein (distrikt Noard-Fryslân, ± 2500 ynwenners).Friedrichstadt is ûntstien yn ‘e 17e ieu, yn 1621, troch hertog Frederik III fan Sleeswijk-Holstein-Gottorp. Syn idee wie dat it plak in rol spylje koe yn ‘e hannel tusken Spanje en syn koloanyen oan ‘e iene kant en Ruslân. Dêrby wie syn idee dat sa’n projekt de measte kâns hawwe soe as er kânsen biede soe oan Nederlanners dy’t yn har eigen lân twadde rangs burger wiene, mar wol thús wiene yn ‘e ynternasjonale hannel fan dy tiid.

Kofje mei wat derby yn Kafee Schröder

Oanslutend besite oan de Remonstrantetsjerke en de Synagoge.

19.00                Jûnsiten yn it Fährhaus Schlüttsiel mei oanslutend:
Regionale jûn:
–       Power-Point presintaasje ‘Noard-Fryslân ympresjes’
– Sketske troch ‘Jungen Lüüd’ út Löwenstedt
– Koar ‘Frasch scheew’ fan Niebüll.

Sneon 6 septimber
10.00    oere      Besite oan it Amsinck Haus, Sönke-Nissen-Koog. Rûnlieding.

Oerstek nei de Hamburger Hallig (eilantsje) mei taljochting troch boargemaster Johannes Volquardsen.

12.00                Noardfrysk middeismiel yn Halligkrog.

13.30                Frije middei.

Snein 7 septimber
Ofreizgjen (elk op eigen gelegenheid).

Opjefte yn oerlis (der binne noch maksimaal twa plakken frij) mei:
Fryske Rie, wurkgroep Frouljusmoeting:
Baukje Bosscha-Stapenséa,
Tel. 0566-650734

 

Vergelijkbare berichten