Ynterfryske bestjoerdersmoeting 2014

Ynkoarten sil de ynterfryske bestjoerdersmoeting 2014 plakfine. Fan 19 – 21 septimber yn Leck (NF). Klik foar it programma en de ynskriuwing. Bestjoerdersmoeting 2014

Vergelijkbare berichten