Bestjoer

Namme en
wenplak:
Út of foar
de of it:
Spesjale funksje: Byld:
Frou Pytsje
de Graaf
Ternaard
Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf

Foarsitter Ynterfryske Rie juny 2018-juny 2021

Frou Saapke
Miedema
Ljouwert
Sekretaris fan septimber 2018 ôf
sekretariaatfryskerie@gmail.com
Lolke Tj.
Folkertsma
Dokkum
Ponghâlder
IBAN Fryske Rie:
NL51 RABO 0103.744.711
Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur
(“Stichting Fryske Rie te Ljouwert”)
RSIN 815751266
KvK 41001747
Sytze T.
Hiemstra
Drachten
Underwiis Lid
Sit yn Ried foar de Fryske Beweging.
Underwiissaken
Ridzerd
Hooijenga
Burgum
Frysk tsjerklik
fermidden
(Fryske Rie fan
Tsjrken)
Dielnimmer
Moetings mei religieuze aspekten
Kerst
Huisman
Ljouwert
Media Spesjale mediaprojekten
Teun de Jong
Sint-Anne
Organisearre
lânbou
Lid
Boeremoetings
Moetings Jonge agrariërs
Rob Jonkman
Sigerswâld
Feriening fan Fryske Gemeenten Lid
Bestjoerdersmoeting
Frou Jeltsje
van der Mei
Menaam
Fryske frouljus-organisaasjes Lid
Frouljusmoetings
Han Nijdam Fryske Akademy Lid
Wittenskiplike kontakten
Frou Gelkje
Schotanus
Snits
Bedriuwslibben Lid
Kontakten mei it bedriuwslibben

Vergelijkbare berichten