Jonge boeremoeting / Utwiksel 2008 Dútsk Fryslân 2009

Utwiksel Dútslân 25 o/m 28 maart 2009

AOC Friesland yn Ljouwert en Landwirtschaftschule Bredstedt

Programma

Woansdei 25 maart

15.00               Untfangst PTC+ Oentsjerk (Sanjesreed 4)
Iepenjen en wolkom troch
Dr. mr. R.C. Kaastra, foarsitter fan Stichting Fryske Rie
en Henk Minkema, teamleider AOC Friesland
Rûnlieding studinten op ‘e praktykskoalle
Ferdieling oer de gastgesinnen

16.30               Ofreizgjen nei de gastgesinnen

Tongersdei 26 maart

08.30               Ofreizgjen bus by skoalle wei (AOC Friesland, Jansoniusstr. 2/Ljouwert)
Tink der om: Elk nimt hjoed in lunchpakketsje mei fan hûs

09.00               Besite oan fokbedriuw Mts. Reitsma-Kloosterman yn Broeksterwâld

11.30               Besite oan Gerbranda State yn Pitersbierrum (soarchbuorkerij, ikkerbou, soarchpleats, geiten en buorkerijwinkel)

Middeisskoft (lokaasje noch net bekend)

15.00               Besite oan bierbrouwerij ‘Us Heit’ yn Boalsert

18.00               Mienskiplik jûnsmiel. It iten wurdt sean troch it Friesland College. Lokaasje nei alle gedachten Ljouwert.

Oanslutend: op stap yn Ljouwert

Freed 27 maart

08.30               Ofreizgjen bus by skoalle wei

09.30               Besite oan Koepon Garnwerd (grutskalich molkfeebedriuw)

12.00               Middeisiten en rûnlieding molkfabriek FrieslandCampina yn Bedum

16.30               Mienskiplik jûnsmiel (mooglik bbq) mei gesellige jûn. Lokaasje noch net krekt bekend.

Sneon 28 maart

09.00               Moarnsbrochje by Omrop Fryslân, Zuiderkruisweg 2 yn Ljouwert.

Mei as der tiid is in rûnlieding.

Ofreizgjen nei hûs.
——————–
Kontaktpersoanen:
AOC Friesland:
wurkgroep jongerein: Sieberen Bakker, sieberenbakker@hotmail.com,
Angela van Eijden (06 10 46 19 92) en Gea Zandvliet, begelieding, koördinatoaren
Fryske Rie:
Saapke Miedema, kontaktpersoan jonge boeremoeting, 06 16 60 83 48

Vergelijkbare berichten