De Bres jûn

 

Utnoeging

De Fryske Rie noeget elkenien foar it bywenjen fan de 3e Fryske Rie-jûn op

moandei  16 maart 2009
de jûns om 20.00 oere
yn Debatcentrum De Bres oan de Schoolstraat 4 yn Ljouwert.

Sprekker:

dhr Rikus Jager,  sûnt 2002 lid fan de Twadde Keamer foar it CDA en wenjend yn Appingedam.

Boarne LC/Foto Reyer Boxem

Tema: “Vlakbij maar toch ver weg”

Dit tema is typearjend foar Noard-Nederlân en Noardwest Dútslân. Yn it ferline nau ferbûn, yn ‘e takomst in (wichtige) ynterregionale Europeeske sône, mar hjoed de dei byinoar lâns libjend.
Bestjoerders en ynwenners fan de kuststreek Noard-Hollân oant Súdwest Denemarken moatte harren foardiel dwaan mei de âlde tekst: “Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht”. Want de bewenners fan dy regio ha in soad mienskipliks: lânskip, kultuer, ekonomy, deselde taalynfloeden en de aard fan ‘e befolking: rêstich, nofter, hurd wurkjend en net safolle seure.

Nei de ynlieding fan Jager is der rom gelegenheid foar diskusje en it stellen fan fragen.

De tagong is fergees.

Vergelijkbare berichten