Bestjoer YFR

Op 13 juny 2009 hat de miene gearkomste fan de Ynterfryske Rie yn Lear (Leer, East-Fryslân) foar de kommende trije jier it deistich bestjoer ynstallearre. De kearn dêrfan bestiet út:

Dr. mr. Roel Kaastra, Ald Beets, foarsitter
Saapke Miedema, Ljouwert, sekretaris/ponghâlder
Erk Hassold, Bredstedt (N-F), plakferfangend foarsitter

Mailadres: ynterfryskerieapesturtsjegmail.com

Nijs oer de Ynterfryske Rie is ek te finen op www.interfriesischerrat.de, yn ferskillende talen.

Vergelijkbare berichten