Lêzing dr. Hajo van Lengen

Dr. Hajo van Lengen , âld-direkteur fan de Ostfriesische Landschaft, hâldt op sneon 9 april 2016 in lêzing oer it eardere fêstigingsgebiet fan de East-Friezen. Dy giet oer it ûndersyk dat er dien hat yn opdracht fan it BRD-ministearje foar Ynlânske saken. Dat hat te krijen mei it oant dan net opnommen wêzen fan de East-Friezen as erkende minderheid yn de Beratender Ausschuss für Fragen  der Friesischen Volksgruppe. De Sealterlanners, Noard-Friezen en Hilgelanners sitte dêr wol fan it begjin ôf yn. Van Lengen hat syn ûnderfinings ek te boek steld yn in nijsgjirrige publikaasje dy ’t yn 2014 ferskynd is ûnder nr. 232 by Verlag Nordfriisk Instituut yn Bräist/Bredstedt, ISBN 978-3-88007-391-3: Zwischen Ems und Weser. Die östlichen Siedlungsgebiete der Friezen.

Vergelijkbare berichten