Bestjoerdersmoeting 2017

Einlings is it dan safier, de útstelde bestjoerdersmoeting dy’t fan 11-13 maaie 2017 plakfine sil. [Is op 4 maaie ôfsein.]

Hjirby fine jo de útnûging en it foarriedich programma:Bestjoerdersmoeting 2017
Jo kinne jo opjaan by de skriuwer fan de Fryske Rie, Anton van der Ploeg ( fryskerie@gmail.com)
Nei opjefte ûntfange jo it definitive programma + de nota.
Wy kinne mei eigen ferfier, mar sille safolle mooglik gebrûk meitsje fan it meielkoar riden.
Wy hoopje op in goede opkomst.
Foar fierdere fragen kinne jo terjochte by:
Pytsje de Graaf,
Wethâlder gemeente Dongeradeel
(0519) 298 707
p.degraaf@dongeradeel.nl

Vergelijkbare berichten