Brief steatssekretaris OCW

It is wol wat âld nijs, mar it stie noch net op ús webstek. It brief is in antwurd op ús brief, sjoch ús jierferslach 2008, te finen yn it Argyf. Mar no is it kabinet demisjonêr… Wer werom by it begjin mei de oerdracht fan it foech oer ús taal en kultuer?

Vergelijkbare berichten