Deistich bestjoer

  • Jan Dijkstra, foarsitter
  • Saapke Miedema, sekretaris
  • Lolke Folkertsma, ponghâlder

Jan Dijkstra, foarsitter

 

Saapke Miedema – sekretaris
Ut namme fan de Fryske Rie fertsjintwurdiger yn de EBLT

Lolke Folkertsma – ponghâlder

 

 

 

Froukje de Jong-Krap – lid (sekretaris foar Ynterfryske saken)

Onno Falkena – lid (media)

 

Ridzerd Hooijenga – lid (út namme fan de Raad van Kerken Fryslân)

Teun de Jong –  (fertsjintwurdiger út namme fan boereorganisaasjes)

 

Akkie Lindeboom – lid (út namme fan frouljusorganisaasje)

Han Nijdam – lid (út namme fan de Fryske Akademy)
Ut namme fan de Fryske Rie 1e ferfanger fan de fertsjintwurdiger yn de Ried fan de Fryske Beweging

 

Gelkje Schotanus – lid (ûndernimmers)

 

 

Fakatuere – lid (ûnderwiis)

Fakatuere – lid (jongerein)