Teun de Jong – ferfangend foarsitter (fertsjintwurdiger út namme fan boereorganisaasjes)

Lolke Folkertsma – ponghâlder

Saapke Miedema – sekretaris
Ut namme fan de Fryske Rie fertsjintwurdiger yn de EBLT

Froukje de Jong-Krap – lid (sekretaris foar Ynterfryske saken)

Onno Falkena – lid (media)

Sytze Hiemstra – lid (ûnderwiis)
Ut namme fan de Fryske Rie fertsjintwurdiger yn de Ried fan de Fryske Beweging
Ut namme fan de Fryske Rie 1e ferfanger fan de fertsjintwurdiger yn de EBLT

Ridzerd Hooijenga – lid (út namme fan de Raad van Kerken Fryslân)

Fakatuere – lid

Akkie Lindeboom – lid (út namme fan frouljusorganisaasje)

Jeltsje van der Mei – lid (út namme fan frouljusorganisaasje)

Han Nijdam – lid (út namme fan de Fryske Akademy)
Ut namme fan de Fryske Rie 1e ferfanger fan de fertsjintwurdiger yn de Ried fan de Fryske Beweging

Gelkje Schotanus – lid (ûndernimmers)