Ferslach frouljusmoeting

Fan 9 oant 11 septimber 2020 wie de twajierlijkse frouljusmoeting. Sektion Nord hie in moai programma gearstald, dat is ek werom te finen op dit webstek. It is in nuver jier fanwege it koroanafirus en sadwaande koene der gjin froulju út Westerlauwersk Fryslân nei Noard- Fryslân ôfreizgje. Ut namme fan Sektion Ost koene der noch…

Útnûging Ynterfryske frouljusmoeting

Ynterfryske frouljusmoeting 9 o/m 11 septimber 2020   yn Noard-Fryslân (Sleeswyk-Holstein, Dsl.) yn gearwurking mei de Ynterfryske Rie Utnûging frouljusmoeting 2020 Achte froulju, De Ynterfryke Rie is in gearwurkingsferbân fan trije Fryslannen, resp. fan de trije seksjes dêrfan yn West, East en Noard. De leden binne de trije Fryske Rieden en it foarsitterskip dêrfan wikselet om…

Friesen-droapen Hilgelân

Jo binne/do bist fan herten wolkom om mei te gean nei dit trijejierlikse Friesen-droapen op Hilgelân. Belangstelling? Oanmelde by de Fryske Rie oant op syn lêst 14 maart 2019, fia e-mailadres saapke_miedema@hotmail.com. De kosten fariearje fan € 90 oant € 300 à € 350 de man. Dat is foar bus, boat, de measte programmaûnderdielen en…

Ynterfrysk kongres 2018: lêzings, wurkwinkels, muzyk en in tsjerketsjinst

It Ynterfrysk kongres (‘Friesenkongress’) behannelet op ferskate wizen it tema ‘Fryske kultuer hjoed-de-dei’/ Pytsje de Graaf nije foarsitter Yn it ôfrûne wykein (fan 1 o/m 3 juny 2018) waard yn Auerk (‘Aurich’, East-Fryslân/Ostfriesland) it Ynterfrysk kongres 2018 holden. Fertsjintwurdigers út de trije Fryslannen (Noard-Fryslân yn Sleeswyk-Holstein, East-Fryslân yn Nedersaksen, Westerlauwersk Fryslân yn Nederlân) hawwe it…