Lêzing dr. Hajo van Lengen

Dr. Hajo van Lengen , âld-direkteur fan de Ostfriesische Landschaft, hâldt op sneon 9 april 2016 in lêzing oer it eardere fêstigingsgebiet fan de East-Friezen. Dy giet oer it ûndersyk dat er dien hat yn opdracht fan it BRD-ministearje foar Ynlânske saken. Dat hat te krijen mei it oant dan net opnommen wêzen fan de East-Friezen as…

Boeremoeting 2016

De 56ste ynterfryske boeremoeting sil wêze fan 3 o/m 6 febrewaris 2016, diskear yn ús provinsje. Hjir stiet it programma: Boeremoeting 2016 – programma Ynljochtings en opjefte graach foar 15 jannewaris 2016 by ien fan ûndersteande  minsken: – Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517-412492 of e-post s.vd.schaar@planet.nl – Jan van der Weg, telefoan 0518-412369 of e-post wegvd000@planet.nl…

Útnoeging kongres

Útnoeging Ynterfrysk kongres fan 4 – 7 juny op Söl (Sylt) / Noard-Fryslân – Gur Frinj kum iin! Lef Frinjer, bêste freonen! De Ynterfryske Rie is in feriening fan de trije Fryslannen of in casu fan de trije seksjes fan de Rie yn West-, East- en Noard-Fryslân. De leden binne de leden fan de Fryske…

ANBI-blêd

It ANBI-blêd fan 2021 is hjir te finen. It ANBI-blêd fan novimber 2020 is hjir te finen. It ANBI-blêd fan novimber 2019 is hjir te finen. It beliedsplan foar 2019 fan de Fryske Rie stiet hjir.

Bestjoer

Namme en wenplak: Út of foar de of it: Spesjale funksje: Byld: Frou Pytsje de Graaf Ternaard Foarsitter fan 19 septimber 2017 ôf Foarsitter Ynterfryske Rie juny 2018-juny 2021 Frou Saapke Miedema Ljouwert Sekretaris fan septimber 2018 ôf sekretariaatfryskerie@gmail.com Lolke Tj. Folkertsma Dokkum Ponghâlder IBAN Fryske Rie: NL51 RABO 0103.744.711 Fiskaal: ANBI en ANBI-cultuur (“Stichting…

Boeremoeting 2015

Opjefte foar de 55 ste boeremoeting, fan 4-7 febrewaris 2015 yn East-Fryslân (D.) De moeting hat west. Klik foar it programma: Boeremoeting 2015 – programma . Wurkgroep boeremoeting Mullum, 18 desimber 2014  L.S. In jier is samar wer foarby. Fan woansdei 3 oant sneon 7 febrewaris 2015 kinne wy wer nei de 55e ynterfryske boeremoeting. Dizze…