Rob du Jardin

Op it Grut Frysk Kongres, 1-3 juny yn Harns, sil Rob du Jardin de jûns tegearre mei Grytsje Kingma de muzyk fersoarchje. Rob du Jardin is kandidaat foar de wildcard fan de finale fan LIET. STIM NO DALIKS OP ROB DU JARDIN; www.liet.nl, foar 28 maart.

Grut Frysk Kongres

It 25ste kongres is fan 1 oant 3 juny yn Harns.

Dizze kongressen binne sûnt 1925 om de 3 jier yn ien fan de trije Fryslannen.
De ynformaasje stiet hjir. Lêste feroaring:

De gearkomste fan de Ynterfryske Rie op freed om 15 oere (krekt), dy't iepene wurdt troch boargemaster R. Sluiter, is net yn it stedhûs mar yn it Hannemahuis, Voorstraat 56. Dêr wurde earst de flagen hyst en dêrnei gean wy nei de seal, mei alle dielnimmers. Foar de net-dielnimmers oan de (besletten) gearkomste is der nei de iepening in rûnlieding yn it nijsggjirrige museum. Oant sjen!

Opjefte: sjoch hjirûnder by Trochlêze of sjoch it Haadmenu links ûnder.
Fierdere kommunikaasje giet dan mei de e-post of de telefoan.
Wol graach daliks it oanbelangjende bedrach betelje.

Njonken de provinsje Fryslân, de Boersma-Adema Stichting en de Douwe Kalma Stifting hat ek P.W. Janssen's Friesche Stichting in finansjele stipe jûn! Tige tank!

De oanmelding is sletten!

 

Bestjoerdersmoeting 2012

Der is wer in bestjoerdersmoeting! Foar gemeentlike bestjoerders, mar ek provinsjale-, en foar ynteressearre amtners! Wy binne te gast yn Dongeradiel en sille ek op Skiermuontseach ûntfongen wurde. In gelegenheid om mear mooglikheden om rekreaasje, toerisme en ekonomy hinne oan de Waadkant fan Fryslân te besprekken en dêr ús foardiel mei te dwaan. Mar ek om dy gemeenten…

Boeremoeting febrewaris 2012

De boeremoeting 2012 hat de dielnimmers foldien! Foar it nijsgjirrige programma: klik hjir! Jo kinne it downloade! Opjefte koe by de hear Sjoerd van der Schaar, telefoan 0517 412492, oant 10 jannewaris. De kosten wiene € 80 + reiskosten per eigen auto (27 km efter Lear /Leer, mei-inoar ride). Nije dielnimmers /jongere boeren binne fan herten wolkom!