Wolkom op de side fan de Fryske Rie!

De Fryske Rie is in ûnôfhinklike stifting. Hja is bliid mei de stipe fan de Provinsje Fryslân foar har aktiviteiten!
Ek ûnderskate fûnsen stypje gauris guon aktiviteiten, wêrfoar ek ús tank!

Moarn=no HJOED

It hat west: TONGERSDEI 22 des., 18:30 oere SAAILÂN LJOUWERT! Sjoch foar in ferslach by <Wat west hat>  Kom op foar goed Frysk op alle skoallen! SIS TSIIS!!!!!!!!!!!! Ús bern hawwe der rjocht op en ús pake- en beppesizzers ek (of binne dat al “lytsbern” ?)

Wêr wenje de East-Friezen?

Wêr wenje de East-Friezen? Fjouwer bestjoersleden fan ús Fryske Rie hawwe op 9 april 2016 nei de lêzing west fan dr. Hajo van Lengen yn Auwerk (East-Fryslân). It ûnderwerp wie in besprek fan syn rapport (“Gutachten”) oer it fêstigingsgebiet fan de Friezen yn East-Fryslân. De eftergrûn fan de opdracht om dat rapport te meitsjen is […]

Ljouwert KH 2018

Op it 25ste Grutfrysk Kongres yn Harns is op ferskate manieren stipe jûn oan it stribjen yn 2018 Ljouwert (Fryslân) ta Kulturele haadstêd fan Europa keazen te krijen. De Ynterfryske Rie wurket dêr graach oan mei. It ferrin is yn bygeand stikje koart en dúdlik oanjûn, bêst genôch!