Wolkom op de side fan de Fryske Rie!

De Fryske Rie is in ûnôfhinklike stifting. Hja is bliid mei de stipe fan de Provinsje Fryslân foar har aktiviteiten!
Ek ûnderskate fûnsen stypje gauris guon aktiviteiten, wêrfoar ek ús tank!

Bestjoerdersmoeting 2017

Einlings is it dan safier, de útstelde bestjoerdersmoeting dy’t fan 11-13 maaie 2017 plakfine sil. De útnûging en it foarriedich programma fine jo by NIJS.

Jierstikken 2016

De Jierstikken fan de Fryske Rie 2016 steane hjir: Jierstikken 2016 einferzje 8-3. Klik earst efkes op “Jierstikken 2016”.  

Reis nei Noard-Fryslân!

De reis is in bytsje feroare.  De tiid is itselde: fan 22 o/m 27 maaie 2017. It programma is yn de Persoanlike útnoeging reis Noard-Fryslân te finen. De lêste dei fan Opjefte is fersetten nei 28 febrewaris 2016.  😀 Sjoch lofts by NIJS

Wêr wenje de East-Friezen?

Wêr wenje de East-Friezen? Fjouwer bestjoersleden fan ús Fryske Rie hawwe op 9 april 2016 nei de lêzing west fan dr. Hajo van Lengen yn Auwerk (East-Fryslân). It ûnderwerp wie in besprek fan syn rapport (“Gutachten”) oer it fêstigingsgebiet fan de Friezen yn East-Fryslân. De eftergrûn fan de opdracht om dat rapport te meitsjen is […]

Ljouwert KH 2018

Op it 25ste Grutfrysk Kongres yn Harns is op ferskate manieren stipe jûn oan it stribjen yn 2018 Ljouwert (Fryslân) ta Kulturele haadstêd fan Europa keazen te krijen. De Ynterfryske Rie wurket dêr graach oan mei. It ferrin is yn bygeand stikje koart en dúdlik oanjûn, bêst genôch!