Kontakt

Jo hawwe jo namme noch net ynfolt.
Dit e-mailadres is ûnjildich.
Jo hawwe noch gjin berjocht ynfolt.
Jo berjocht is ferstjoerd. Wy sille sa gau mooglik reagearje.

Stifting Fryske Rie

Diny Sprockstraat 84
8923HB Leeuwarden
Saapke Miedema
Sekretaris
Graach telefoanysk kontakt?
Stjoer in mail mei in werombelfersyk