ANBI

Stifting Fryske Rie is al jierren by de belestingtsjinst ynskreaun as in algemien nut beëagjende ynstelling (ANBI). De stifting tsjinnet streekrjocht it algemien belang en hat gjin winsteachmerk. Troch dy ANBI-status kinne jo as stiper jeften fan 'e ynkomste- of fennoatskipsbelesting ôflûke (neffens de besteande wetlike regelingen). Sjoch foar mear ynformaasje op anbi.nl.

Dokuminten

Jierferslach en jierrekken fan 2022
Downloade (4.8MB)
Anbi-blêd fan 2022
Downloade (71.4KB)
ANBI-blêd fan 2021
Downloade (406.7KB)