Bestjoer

It bestjoer fan de Fryske Rie set him neffens karbrief yn foar:

  • it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting, mei help fan ynternasjonale kontakten en troch it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy't sokke kontakten mooglik meitsje;
  • oare Europeeske regio's yn de kunde te bringen mei de Fryske kultuer en it meiwurkjen oan it presintearjen fan de kultuer fan oare Europeeske regio's yn de eigen provinsje;
  • it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa troch it befoarderjen fan Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's;
  • it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken;
  • benammen it befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen.
Foto van Jan Dijkstra
Jan Dijkstra
Foarsitter Deistich bestjoerder
Foto van Saapke Miedema
Saapke Miedema
Sekretaris Deistich bestjoerder Ut namme fan de Fryske Rie fertsjintwurdiger yn de EBLT
Foto van Klaas Pool
Klaas Pool
Ponghâlder Deistich bestjoerder
Foto van Froukje de Jong - Krap
Froukje de Jong - Krap
Lid (sekretaris foar Ynterfryske saken)
Foto van Onno Falkena
Onno Falkena
Lid (media)
Foto van Ridzerd Hooijenga
Ridzerd Hooijenga
Lid (út namme fan de Raad van Kerken Fryslân)
Foto van Teun de Jong
Teun de Jong
Lid (fertsjintwurdiger út namme fan boereorganisaasjes)
Foto van Akkie Lindeboom
Akkie Lindeboom
Foto van Han Nijdam
Han Nijdam
Lid (út namme fan de Fryske Akademy) Ut namme fan de Fryske Rie 1e ferfanger fan de fertsjintwurdiger yn de Ried fan de Fryske Beweging
Foto van Gelkje Schotanus
Gelkje Schotanus
Lid (ûndernimmers)
Fakatuere
Lid (ûnderwiis)
Fakatuere
Lid (jongerein)