Ferslachjouster Jitske de Hoop fan RTVNOF ynterviewt 17 septimber 2022 Teun de Jong, waarnimmend foarsitter fan de Fryske Rie, en Frank Nickelsen, Geschäftsführer fan de Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V., foar radio oer it Ynterfrysk Kongres dat op 17 septimber plakfûn yn Dokkum.

Op 17 septimber 2022  wie it Ynterfrysk Kongres yn Dokkum.  Hjirby de meartalige kongresútjefte mei de bedragen fan de ferskate sprekkers, plus alle presintaasjes. 


It kongres is ienris yn de trije jier yn  Westerlauwersk Fryslân, Noard- en East-Fryslân as ôfsluting foar it trijejierrich  foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie/Interfriesischer Rat. Yn 2021 siet it foarsitterskip fan de Ynterfryske Rie derop foar de Fryske Rie, mar doe koe it kongres net trochgean fanwege COVID. Op dit stuit is it foarsitterskip fan de Fryske Rie by de Noardfryske Friesenrat. 


It earstfolgjende Ynterfrysk Kongres is yn 2024 yn Noard-Fryslân. 


FRY & DE

Friezenkongres-Programmaboekje-A5-FRY-en-DE-Lowres-1.pdf


NL & EN

Friezenkongres-Programmaboekje-A5-NL-en-EN-Lowres-1.pdf


Presintaasje 1: Frije Friezen en harren Kapitaal: in histoarysk oersjoch

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm & Han Nijdam (Fryske Akademy)

01-PPT-han-nelleke-1.pdf


Presintaasje 2: De takomst fan de lânbou yn de Fryslannen

Pieter van der Valk (Universiteit Wageningen)

02-Presentatie-17-september-perspectief-def.pdf


Presintaasje 3: Yndustry / Enerzjy: Geotermyprojekt Boalsert

Ynze Salverda

03-Presentatie-STOGEF-friezencongres.pdf


Presintaasje 4: Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nije grûnslach wurde foar in leefbere regio

Martin Cnossen (Merk Fryslân)

04-Friezenkongres_MerkFryslan_17sept.pdf


Presintaasje 5: Yn it ferline kinne jo net libje: skiednis, hjoeddeistige sitewaasje en foarútsichten fan de ynterfryske kontakten

Otto Knottnerus

05-Knottnerus-Friezencongres-2022.pdf


Presintaasje 6: Wiere Winst: brede wolfeart yn Fryslân

Jacqueline Hofstede, Ynova, Taeke Tuinstra (NHL Stenden)
06-Presentatie-Ynterfrysk-Kongres-2022-Taeke-Tuinstra-en-Jacqueline-Hofstede-DEF.pdf